Artikel 8:68

1. Indien de bestuursrechter van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan hij het heropenen. De bestuursrechter bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet.
2. De griffier doet zo spoedig mogelijk mededeling daarvan aan partijen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[Bron: PG Awb II, p. 462-463]

Tekst RvS = VvW [8.2.6.3]

Voorstel van wet

Indien de rechtbank van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan zij het heropenen. De rechtbank bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet. De griffier doet zo spoedig mogelijk mededeling daarvan aan partijen.

Memorie van toelichting

Bij de voorbereiding van de uitspraak kan de rechtbank blijken, dat een bepaald voor de uitspraak relevant punt onopgehelderd is gebleven en dat derhalve het onderzoek niet volledig is geweest. In dat geval kan zij het onderzoek heropenen en het onderzoek voortzetten op de wijze die haar het meest adequaat voorkomt.

Tweede NvW = Eindtekst

Toelichting Tweede NvW
Overeenkomstig de algemene lijn in de Awb is artikel 8.2.6.3 nu in – twee – leden verdeeld. De tekst van de bepaling is niet gewijzigd.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] In artikel 8:68, eerste lid, wordt «rechtbank» telkens vervangen door «bestuursrechter» en wordt «zij» vervangen door: hij.

VO = VvW

Voorstel van wet

In artikel 8:68, eerste lid, wordt “rechtbank” telkens vervangen door “bestuursrechter” en wordt “zij” vervangen door: hij.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 8:62.

Share This