Artikel 8:85

1. De voorzieningenrechter kan in zijn uitspraak bepalen wanneer de voorlopige voorziening vervalt.
2. De voorlopige voorziening vervalt in ieder geval zodra:
a. de termijn voor het instellen van beroep bij de bestuursrechter tegen het besluit dat op bezwaar of in administratief beroep is genomen, ongebruikt is verstreken,
b. het bezwaar of het beroep is ingetrokken, of
c. de bestuursrechter uitspraak heeft gedaan.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 511-512]

[Eindtekst] Artikel 8:85 [8.3.7]
1. De president kan in zijn uitspraak bepalen wanneer de voorlopige voorziening vervalt.
2. De voorlopige voorziening vervalt in ieder geval zodra:
a. de termijn voor het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het besluit dat op bezwaar of in administratief beroep is genomen, ongebruikt is verstreken,
b. het bezwaar of het beroep is ingetrokken, of
c. de rechtbank uitspraak heeft gedaan.

Tekst RvS = VvW

Voorstel van wet

1. De president kan in zijn uitspraak bepalen wanneer de voorlopige voorziening vervalt.
2. De voorlopige voorziening vervalt in ieder geval zodra:
a. de termijn voor het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het besluit dat op bezwaar of in administratief beroep is genomen, ongebruikt is verstreken, of
b. de rechtbank uitspraak heeft gedaan.

Memorie van toelichting

Onderdeel a van het tweede lid is een aanvulling ten opzichte van het huidige artikel 113 van de Wet op de Raad van State (vgl. Vz AR 29 april 1977, AB 287). Verwezen wordt voorts naar de toelichting bij artikel 8.3.4.

Nota van wijziging

In artikel 8.3.7, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Aan het eind van onderdeel a vervalt «of».
Na verlettering van onderdeel b tot onderdeel c wordt een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidende:
b. het bezwaar of het beroep is ingetrokken, of.

Het tweede lid is gewijzigd bij wet van 23 december 1993 Stb. 690 (wetsvoorstel 23 258).

[bron: PG Awb II, p. 512]

Nota van wijziging

Artikel 8.3.7, onderdeel c, komt te luiden: de rechtbank uitspraak heeft gedaan, tenzij, bij de uitspraak een later tijdstip is bepaald.

Toelichting NvW
Zie Toelichting NvW bij artikel 8:72.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2002 gewijzigd bij wet van 6 december 2001 Stb. 584 (wetsvoorstel 27 878) (alleen eindtekst opgenomen)

[Eindtekst]
In de artikelen 8:81, eerste lid, 8:82, tweede, derde en vierde lid, 8:83, eerste, derde en vierde lid, 8:84, eerste en tweede lid, 8:85, eerste lid, 8:86, eerste en tweede lid, en 8:87, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt «de president» telkens vervangen door: de voorzieningenrechter.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst]
1. «rechtbank» wordt telkens vervangen door: bestuursrechter.
2. In onderdeel c vervalt «, tenzij bij de uitspraak een later tijdstip is bepaald».

Voorontwerp

In de artikelen 8:85, tweede lid, 8:86, eerste lid, en 8:87, tweede lid, wordt “rechtbank” telkens vervangen door: bestuursrechter.

Voorstel van wet

In artikel 8:85, tweede lid, wordt “rechtbank” telkens vervangen door: bestuursrechter.

Memorie van toelichting

Omdat de titels 8.1 tot en met 8.3 voortaan niet meer uitsluitend voor de rechtbank, maar ook voor de andere in eerste aanleg oordelende bestuursrechters gelden, is telkens “de rechtbank” vervangen door:
de bestuursrechter. Dit maakt het noodzakelijk om in voorkomende gevallen ook ”zij” te vervangen door: hij.

Nota van wijziging

Artikel 8:85, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. «rechtbank» wordt telkens vervangen door: bestuursrechter.
2. In onderdeel c vervalt «, tenzij bij de uitspraak een later tijdstip is bepaald».

Toelichting NvW
Aan de eerder voorgestelde wijziging van dit artikel is toegevoegd een wijziging van het tweede lid, onderdeel c. Deze wijziging hangt samen met het schrappen in artikel 8:72 van het huidige zesde lid (het zevende lid in het oorspronkelijke wetsvoorstel). Zie de laatste alinea van de toelichting bij de wijziging van dat artikel.

Share This