[Artikel 8:96c]

[…]

Dit artikel is met ingang van […] gewijzigd bij wet van […] (voorontwerp Wet schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn).
Voorontwerp

1. Het verzoek wordt ingediend bij de bestuursrechter bij wie het beroep of het hoger beroep aanhangig is, indien dat wordt ingediend gedurende het beroep of het hoger beroep tegen het besluit ten gronde, dan wel bij de bestuursrechter die als laatste een beslissing heeft genomen in de hoofdzaak, indien de procedure reeds is beëindigd.
2. Een verzoekschrift wordt ingediend uiterlijk een jaar nadat de uitspraak in de hoofdzaak onherroepelijk is geworden
3. Indien een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank en er is hoger beroep ingesteld, zendt de rechtbank het verzoek door. Artikel 6:15 is van overeenkomstige toepassing.

Memorie van toelichting

Het verzoekschrift kan op ieder moment in de procedure worden ingediend. Het is immers niet redelijk om indiening daarvan afhankelijk te maken van het moment waarop uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak, wanneer het verzoek juist ziet op de tijd die daarmee gemoeid is. Als de hoofdzaak nog aanhangig is wordt het verzoek gedaan bij de rechter die de hoofdzaak in behandeling heeft. In beginsel kan die rechter een beslissing geven over dat verzoek, nog voor dat de hoofdzaak materieel is beslecht. Dat ligt echter niet voor de hand. Pas als een procedure is afgerond kan een gefundeerd oordeel worden gegeven over de redelijkheid van de termijn; zoals gezegd is denkbaar dat een traag verloop van een deel van de procedure wordt gecompenseerd door een fase die juist snel is verlopen. Het ligt dan ook in de rede dat de rechter alleen in die gevallen separaat, en voor afronding van de hoofdzaak, een beslissing zal geven op het verzoek, indien op het moment van indiening de gehele redelijke termijn al is overschreden. Op dat moment kan hij die overschrijding vaststellen en bepalen dat, naast schadevergoeding wegens reeds geleden schade, eveneens schadevergoeding dient te worden betaald voor de tijd die nog verstrijkt totdat het geschil definitief is beslecht. Dat betekent dat de rechtbank in de meeste gevallen het verzoek zal doorzenden naar de hogerberoepsrechter, indien hoger beroep wordt ingesteld. Als dat niet wordt gedaan, zal de rechtbank dan beslissen op het verzoek nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden. Indien het verzoek wordt gedaan hangende het hoger beroep zal vermoedelijk slechts in een enkel geval separaat worden beslist op het verzoek, en zal de hogerberoepsrechter doorgaans tegelijk uitspraak doen de hoofdzaak en het verzoek.

 

Share This