[Artikel 8:96g]

[…]

Dit artikel is met ingang van […] gewijzigd bij wet van […] (voorontwerp Wet schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn).
Voorontwerp

Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de hogerberoepsrechter die bevoegd zou zijn te oordelen over een uitspraak van de rechtbank in de hoofdzaak.

Memorie van toelichting

In gevallen waarin de rechtbank heeft beslist op het verzoekschrift kan tegen die beslissing hoger beroep worden ingesteld. Wanneer ook in de hoofdzaak hoger beroep wordt ingesteld, zal het hoger beroep naar aanleiding van het verzoekschrift daarvan deel uit maken. Zoals in de toelichting bij artikel 8:96a is opgemerkt, zal die situatie zich echter niet of nauwelijks voordoen. Deze bepaling is dan ook in de praktijk met name van belang voor zaken waarin geen hoger beroep in de hoofdzaak wordt ingesteld. De rechtsbescherming sluit dan aan bij de rechtsbescherming die openstond in de hoofdzaak.

Share This