Artikel 9:12a

Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.

 

Dit artikel is met ingang van 31 maart 2004 ingevoerd bij wet van 12 mei 1999 Stb. 214 (wetsvoorstel 25 837).
Amendement nr. 9 (ter vervanging van nr. 7) (Brood)

In artikel I, onderdeel B, wordt in Afdeling 9.2 na artikel 9:12 een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt:
Artikel 9:12a
Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.

Toelichting
Ingevolge dit amendement zorgt het bestuursorgaan voor registratie en jaarlijkse publicatie van schriftelijk ingediende klachten. Voor het bestuursorgaan vormt de voorgestane regeling een basis voor een structureel leerproces. Het verschaft algemeen inzicht en vormt een bijdrage tot versterking van dat leerproces bij die bestuursorganen waar dat thans nog geen structurele plaats heeft. Voor professionele organen zal dit reeds praktijk zijn. Het schept dus geen onnodige bestuurslasten. Publicatie draagt bij aan transparantie van en controle op bestuursorganen.

Stemming 17 november 1998

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen (25837), en over: – de motie-Apostolou c.s. over de positie van de commissies voor de Verzoekschriften (25837, nr. 8). (Zie vergadering van 11 november 1998.)
In stemming komt het gewijzigde amendement-Brood (stuk nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Brood (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

 

Share This