Artikel 9:9

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

 

Dit artikel is met ingang van 31 maart 2004 ingevoerd bij wet van 12 mei 1999 Stb. 214 (wetsvoorstel 25 837).

VvW=Eindtekst

Memorie van toelichting

Deze bepaling is alleen van toepassing in het geval van een concrete gedraging van een persoon. Soms echter, bijvoorbeeld in het geval van telefonische onbereikbaarheid, is er niet een specifieke persoon waarop de klacht betrekking heeft. In het eerste geval is het voor degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft belangrijk te weten dat een klacht over hem is ingediend en wat de inhoud van de klacht is. Indien een hoorzitting volgt brengt het verdedigingsbeginsel met zich dat deze persoon zich daar op moet kunnen voorbereiden. Een deugdelijke voorbereiding van de hoorzitting verlangt behalve kennis omtrent de inhoud van de klacht ook dat alle op de klacht betrekking hebbende stukken ter kennis worden gebracht aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
De toezendingsplicht geldt niet indien het bestuursorgaan artikel 9:8 toepast en de klacht niet in behandeling neemt.

 

Share This