Artikel 9:16

Indien de conclusies van het bestuursorgaan afwijken van het advies, wordt in de conclusies de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies meegezonden met de kennisgeving, bedoeld in artikel 9:12.

 

Dit artikel is met ingang van 31 maart 2004 ingevoerd bij wet van 12 mei 1999 Stb. 214 (wetsvoorstel 25 837).

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Het is het bestuursorgaan dat uiteindelijk een oordeel velt over de ontvankelijkheid of gegrondheid van een klacht. Daarmee en met het feit dat de uiteindelijke afhandeling van de klacht geschiedt doordat het bestuursorgaan het rapport en zijn bevindingen toezendt, wordt duidelijk gemaakt dat het bestuursorgaan eindverantwoordelijke is voor eigen gedragingen. Een bestuursorgaan zal echter terdege rekening moeten houden met het advies van de daarmee belaste commissie of persoon, waarbijartikel 3:9 van overeenkomstige toepassing is. Indien het oordeel van het bestuursorgaan afwijkt van het advies brengt het motiveringsbeginsel met zich dat het bestuursorgaan de reden(en) voor die afwijking moet vermelden. Opneming van deze motiveringsplicht naast het in de derde tranche Awb voorgestelde artikel 3.6.5 Awb, is noodzakelijk, omdat laatstgenoemde bepaling uitsluitend betrekking heeft op afwijking van adviezen bij het nemen van besluiten.

Verslag

Moet «de conclusies» in de wettekst niet worden gewijzigd in «het oordeel» zo vragen de leden van de D66 fractie, ook gezien het feit dat de regering in de memorie van toelichting ook slechts spreekt over het oordeel van het bestuursorgaan, en niet over conclusies? Bovendien bevat de afdoeningsbrief uit de aard der zaak steeds een oordeel, maar aan dat oordeel hoeven niet in alle gevallen conclusies te worden verbonden. Graag een reactie van de regering op dit punt. Bij dit artikel verwijzen De leden van de SGP-fractie naar hun opmerkingen over conclusies en oordeel bij artikel 9:12.

Nota naar aanleiding van het verslag

De leden van de fractie van D66 en SGP vragen of in dit artikel de woorden «de conclusies» niet moeten worden vervangen door «het oordeel». In haar antwoord op vragen van deze leden over artikel 9:12, die een gelijke strekking hebben, heeft de regering reeds aangegeven dat daartoe geen aanleiding bestaat.

 

Share This