Artikel 9:26

Tenzij artikel 9:22 van toepassing is, is de ombudsman bevoegd uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen.

 

Dit artikel is met ingang van 15 maart 2005 ingevoerd bij wet van 3 februari 2005 Stb. 71 (wetsvoorstel 28 747)

VO = VvW

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Dit artikel biedt de ombudsman de mogelijkheid een onderzoek in te stellen ook als er geen verzoek aan ten grondslag ligt. Bij het regelen van de bevoegdheid van de klachtinstantie om uit eigen beweging onderzoek in te stellen heeft artikel 15 van de WNo (oud) model gestaan. Met het bepaalde dat artikel 9:22 niet van toepassing mag zijn, is verzekerd dat de ombudsman niet zelfstandig tot een onderzoek mag overgaan in gevallen waarin hij wegens bevoegdheidsgebreken als in dat artikel genoemd, ook geen onderzoek mag instellen op basis van een verzoekschrift.

Nota naar aanleiding van het verslag

De vraag van de PvdA-fractie of de ombudsman uit eigen beweging een onderzoek kan instellen naar een bestuursorgaan in geval van structurele misstanden, kunnen wij bevestigend beantwoorden. Wel is het zo dat het onderzoek van de ombudsman altijd betrekking moet hebben op gedragingen waarover hij desgevraagd ook klachten zou kunnen behandelen.

Share This